Regulamin Studium Akordeonisty

1. Studium Akordeonisty prowadzi naukę gry na akordeonie w oparciu o program nauczania jako pozaszkolna forma działalności artystycznej.
2. Zasadniczym celem Studium jest wychowanie słuchaczy na estetycznie wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie ich do czynnego uczestnictwa w artystycznym ruchu amatorskim oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym.
3. Nauka gry na instrumencie jest bezpłatna, trwa od września do czerwca. Prowadzone są indywidualne zajęcia z każdym ze słuchaczy.
4. Nauka gry odbywa się w dwóch etapach:
a/ dział podstawowy - sześcioletni
b/ dział średni – czteroletni.
5. W miesiącu odbywają się 4 godz. lekcji dla każdego ucznia: 4 x 1 godz., 8 x 1/2 godz lub 4 x 1/2 godz.
6. Każdy uczeń powinien prowadzić zeszyt, który będzie służył do zapisywania odbytych lekcji, repertuaru oraz informacji dla rodziców dotyczących postępów technicznych i muzycznych danego ucznia, a także obecności i nieobecności ucznia na lekcji.
7. Nauczyciel muzyki prowadzi dziennik zajęć będący dokumentacją nauki, zapisując: obecność na lekcjach, repertuar i ocenę postępów ucznia.
8. Na zakończenie roku nauki gry na instrumentach odbywa się egzamin oraz popis najlepszych uczniów.